• Entorn Ambiental /
  • Gestió ambiental
  • Gestió ambiental

    Estructurar la millora ambiental en la gestió dels centres sanitaris és, actualment, un aspecte clau que permet fer un més ús eficient dels recursos, augmentant la competitivitat i millorant la imatge de l’entitat davant de l’Administració i de la societat en general.

    Tots els centres sanitaris tenen, en major o menor grau, uns efectes ambientals que poden incidir sobre el medi. És per això que es fa necessari definir un Programa Ambiental, basat en el compromís de l’organització en aquest àmbit i que vagi un pas més enllà del compliment normatiu, i que sigui capaç d’implicar i fer partícips a totes els i les professionals que formen part de l’organització.

Acció

  • Entorn Ambiental
  • Gestió ambiental

Anàlisi de risc en relació a possibles impactes en el medi ambient

Portar a terme una avaluació del risc en relació a possibles impactes negatius en el medi ambient, partint dels principis definits com Do not significant harm (DNSH). Aquesta avaluació serà obligatòria per les entitats que participin en l’execució de mesures emmarcades en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), però es pot portar a terme amb caràcter voluntari a la resta d’entitats amb la finalitat d’avançar en la gestió dels impactes ambientals.

Aquesta avaluació haurà de considerar els àmbits de la mitigació i adaptació al canvi climàtic, ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins, transició cap a una economia circular, prevenció i control de la contaminació i protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes.

Tot i què l’avaluació s’haurà de portar a terme de manera específica per a cada entitat, en una primera aproximació inicial els riscos més rellevants en aquests àmbits per al sector salut es podrien relacionar amb la mitigació al canvi climàtic, la transició cap a una economia circular i la prevenció i control de la contaminació.

ODS Relacionats
11. Ciutats i comunitats sostenibles, 14. Vida submarina, 15. Vida d’ecosistemes terrestres
Nivell de compliment
Nivell Avançat (A)
Estàndards acreditació
Indicadors