Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal

El CSC, responsable del tractament, garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d’aquest web en els termes establerts pel Reglament General de Protecció de Dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals tractades. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat de mantenir una relació amb vostè, d’acord al que disposa l’article 19.3 de la LOPDGDD.

Les seves dades només seran comunicades a altres entitats del grup del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya per tal de poder gestionar correctament la seva petició. Les seves dades seran conservades mentre siguin necessàries per atendre la seva sol·licitud o mantenir la relació adequada amb vostè. Vostè té dret a accedir, suprimir i rectificar les seves dades, oposar-se al tractament, sol·licitar-ne la limitació del tractament i la portabilitat. Per fer-ho ha de dirigir un escrit al CSC, acompanyat de la fotocòpia del seu DNI o d’un document acreditatiu de la seva identitat o escriure a comunicacio@consorci.org. El responsable del tractament ha designat un Delegat de Protecció de Dades amb qui pot contactar a l’adreça dpd@consorci.org. Si en algun moment creu que s’han vulnerat els seus drets pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

D’altra banda, les galetes (cookies) s’utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei als usuaris de la pàgina web. Aquestes dades seran tractades en base al seu consentiment, el qual pot retirar en qualsevol moment. Així mateix, aquestes dades poden ser comunicades a Google, Llc, prestadora dels serveis de Google Analytics. Pot accedir a la informació sobre aquest tractament a l’adreça https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.