• Compromís amb els professionals /
  • Desenvolupament professional i participació
  • Desenvolupament professional i participació

    Els i les professionals de la sanitat són els pilars determinants de la prestació de serveis de salut a la ciutadania, i alhora són els actors principals i agents clau de transformació del sistema de salut. En aquest sentit, l’organització ha de fomentar el seu desenvolupament competencial per a que gaudeixin d’alts nivells de formació, capacitació i professionalitat. Alhora, i per incrementar també el seu compromís amb la institució, l’entitat ha d’articular diferents mecanismes de participació per incorporar de manera sistemàtica la seva veu.

Acció

  • Compromís amb els professionals
  • Desenvolupament professional i participació

Avaluació de competències i direcció per objectius

Impulsar mecanismes de seguiment i control de l’adequació entre les atribucions de competències atorgades als professionals i les realment desenvolupades. En aquest sentit, cal disposar, dins del Pla de Recursos Humans, d’un programa d’avaluació d’aptituds, actituds i habilitats del personal, de caràcter individual, sistemàtic i de periodicitat predeterminada.

L’avaluació de les aptituds, actituds i habilitats és un instrument d’avaluació periòdica, realitzada per la persona responsable directe de cada membre de l’organització. Ha de comptar a més amb uns criteris prèviament definits per atorgar, objectivament, el reconeixement a l’esforç realitzat per les persones.

Els continguts de l’avaluació són compartits amb la persona avaluada, a qui se li demana la seva aprovació. Durant l’avaluació, es revisen els resultats dels objectius personals, se n’estableixen de nous, s’identifiquen punts de millora possibles, així com també oportunitats formatives i possibles resolució de conflictes.

Es recomana que la persona avaluada conegui el contingut i els resultats de l’avaluació d’aptituds, actitud i habilitats, tenint l’opció d’acceptar-la documentalment.

ODS Relacionats
8. Treball decent i creixement econòmic
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

3b-01-D-01-Q;

3b-01-D-06-Q;

3b-01-D-07Q;

3b-03-E-01-E;

3b-03-E-02-E;

3b-03-E-03-Q;

3b-03-D-01-Q;

3b-03-D-02-Q;

3b-03-D-03-Q;

3b-03-R-01-E;

3b-03-R-02-Q;

3e-01-E/D-01-E;

3e-01-D-01-Q;

3e-01-R-01-Q;

3e-01-R-02-E

Indicadors

7a-01-01-05-Q

Es mesura el grau de cobertura de les expectatives del personal respecte al seu lloc de treball.

7a-01-01-06-Q

Es mesura el grau de cobertura de les expectatives del personal respecte a les relacions amb l’organització.

7a-01-01-07-Q

Es mesura el grau de cobertura de les expectatives del personal respecte a l’organització del treball en general.

7a-01-01-10-Q

Es mesura el grau de cobertura de les expectatives del personal respecte a les oportunitats de promoció professional.