• Emergència climàtica i contaminació ambiental /
  • Entorn Ambiental
  • Emergència climàtica i contaminació ambiental

    Si el sector salut fos un país, seria el cinquè emissor més gran del planeta. Amb aquestes dades, i en un context de crisi climàtica, es posa de manifest la rellevància de conduir al sector cap a un camí de baixes emissions, alineant d’aquesta manera els objectius mundials de salut amb els objectius mundials en matèria climàtica. Si s’aconseguís alinear el desenvolupament, el creixement i la inversió en salut amb els objectius climàtics globals, el 10 % de l’economia mundial que representa el sector de la salut podria ajudar a impulsar la descarbonització i propiciar un futur climàticament més sostenible, equitatiu i saludable.

Acció

  • Entorn Ambiental
  • Emergència climàtica i contaminació ambiental

Càlcul i reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle

Mesurar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) que es deriven de l’activitat de l’organització, establint objectius de reducció i definit les accions necessàries per assolir-los.

Com a pas inicial, s’haurà de definir l’abast del càlcul, considerant entre d’altres les emissions associades al consum de combustibles en instal·lacions fixes i en el transport, consum elèctric, fuites de gasos refrigerants, gestió de residus, consum d’aigua i consum de productes.

Amb la finalitat de donar a conèixer i posar en valor el compromís de l’organització, es pot valorar l’adhesió a alguna iniciativa sectorial i/o de caire local que sigui de rellevància en aquest àmbit.

ODS Relacionats
13. Acció pel clima
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació
Indicadors

E1-7

Emissions de GEH d’abast 1.

E1-8

Emissions de GEH d’abast 2.

E1-9

Emissions de GEH d’abast 3.