• Ètica i Bon Govern /
  • Lideratge i Bon Govern
  • Ètica i Bon Govern

    Quan es parla de l’ètica en la gestió sanitària es pretén anar un pas més enllà del que tradicionalment ha estat l’ètica mèdica, i es vol orientar a les institucions sanitàries cap a nou marc de reflexió moral, contemplant els principis que han de motivar la seva actuació i els valors que guiarán el seu comportament.

    L’ètica impulsa una autoregulació de les conductes i una aplicació justa de les normes, tenint una especial rellevància a l’àmbit de la gestió sanitària, on s’ha de tractar de conjugar eficiència, justícia i equitat.

    En aquest mateix àmbit, el bon govern es pot resumir com un conjunt de principis, valors, normes i bones pràctiques que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs, càrrecs directius i la resta de treballadors del sector públic, amb l’objectiu que les administracions funcionin amb la màxima transparència i ètica pública i que els serveis que es prestin siguin de qualitat, eficients i útils per a les persones.

Acció

  • Lideratge i Bon Govern
  • Ètica i Bon Govern

Codi de Bon Govern

Elaborar un Codi de Bon Govern que es basi en els principis rectors de transparència, lleialtat i creació de valor de forma sostenible.

Aquest codi haurà de detallar, entre d’altres qüestions, els drets, deures i responsabilitats dels òrgans de govern, que podran també ser explicitats en d’altres texts legals, normes i procediments propis, assegurant que tots els membres els coneixen i en són informats. Per altra banda, hauran d’existir procediments i canals formals d’interacció entre l’òrgan de govern i la direcció executiva que asseguri la interacció i comunicació entre el vèrtex estratègic de l’organització i l’òrgan de representació de la propietat i s’haurà de disposar d’un procediment per a la selecció i el nomenament dels líders de l’organització.

ODS Relacionats
16. Pau, justícia i institucions sòlides
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

7 (1b-01-E-03-E)

8 (1b-01-E-04-E)

18 (1b-03-E-03-Q)

Indicadors