• Ètica i Bon Govern /
  • Lideratge i Bon Govern
  • Ètica i Bon Govern

    Quan es parla de l’ètica en la gestió sanitària es pretén anar un pas més enllà del que tradicionalment ha estat l’ètica mèdica, i es vol orientar a les institucions sanitàries cap a nou marc de reflexió moral, contemplant els principis que han de motivar la seva actuació i els valors que guiarán el seu comportament.

    L’ètica impulsa una autoregulació de les conductes i una aplicació justa de les normes, tenint una especial rellevància a l’àmbit de la gestió sanitària, on s’ha de tractar de conjugar eficiència, justícia i equitat.

    En aquest mateix àmbit, el bon govern es pot resumir com un conjunt de principis, valors, normes i bones pràctiques que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs, càrrecs directius i la resta de treballadors del sector públic, amb l’objectiu que les administracions funcionin amb la màxima transparència i ètica pública i que els serveis que es prestin siguin de qualitat, eficients i útils per a les persones.

Acció

  • Lideratge i Bon Govern
  • Ètica i Bon Govern

Codi ètic i canal ètic

Elaborar el codi ètic institucional, que haurà de ser formulat de manera participativa i que haurà d’estar aprovat pel màxim òrgan de govern, garantint la seva revisió i actualització periòdica.

El codi ètic haurà de ser conegut per totes les persones que treballen per a l’organizació i en el seu nom, i també haurà d’estar disponible per a les parts interessades externes. Aquest document detallarà els principis ètics d’actuació, que podran ser desenvolupats per altres polítiques específiques, i inclourà, entre d’altres, aspectes relacionats amb la no discriminació de les persones usuàries i els seus drets relacionats amb la presa de decisions, la intimitat, la confidencialitat i el respecte a la persona de manera integral.

Per altra banda, haurà de considerar els principis d’actuació institucional pel que fa a la publicitat, la comercialització, les pràctiques competitives i els procediments economicofinancers, integrant també aspectes relacionats amb la política de regals. En relació als i les professionals, entre d’altres qüestions s’hauran de contemplar els principis ètics relacionats amb les relacions personals. S’hauràn de definir canals i procediments per facilitar l’accés del personal i de les persones usuàries a formular consultes d’índole ètica, comptant també amb un òrgan multidisciplinari que vetlli per l’observació dels compromisos ètics institucionals, per la identificació de conflictes ètics i per donar suport a la seva resolució.

ODS Relacionats
16. Pau, justícia i institucions sòlides
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

955 (5d-19-E/R-01-E)

956 (5d-19-E-02-E)

957 (5d-19-E-03-E)

958 (5d-19-E-04-E)

959 (5d-19-E-05-E)

960 (5d-19-E-06-E)

961 (5d-19-E-07-E)

962 (5d-19-E-08-E)

5d-19-E-08-E

Indicadors