• Compromís amb la comunitat /
  • Comunitat i Salut
  • Compromís amb la comunitat

    La salut i el benestar no es distribueixen d’una manera uniforme a tota la societat. La promoció de la salut física i emocional de la població requereix intervencions destinades a millorar la capacitació de les persones i les comunitats per incrementar el control sobre la seva pròpia salut. Cada vegada més els estudis se centren en les desigualtats socials prenent les condicions socioeconòmiques (l’educació, la situació i les condicions laborals, el nivell d’ingressos, l’accés a l’habitatge, etc) com a principals factors explicatius de les diferències observades en els resultats de la salut.

    L’impacte multidimensional i estructural del gènere requereix una incorporació transversal de la perspectiva de gènere i tenir en compte altres eixos de desigualtat (origen, edat, situació econòmica, etc) en tots els nivells d’intervenció.

Acció

  • Comunitat i Salut
  • Compromís amb la comunitat

Col·laboració amb la comunitat

L’organització s’hauria d’involucrar, en la mesura de les seves possibilitats, en l’organització i en el desenvolupament d’accions socials i solidàries, considerant de manera prioritària, el territori i la comunitat en la que opera.

Aquestes accions han d’estar alineades amb la seva visió estratègica i els valors de l’organització i s’ha de procurar la participació de les persones treballadores, a través de, entre d’altres, accions de voluntariat.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar
Nivell de compliment
Nivell Mitjà (M)
Estàndards acreditació
Indicadors

1094 (8a/b-01-04-01-Q)

Es mesura el percentatge de persones que col·laboren amb associacions de caràcter humanitari i activitats de cooperació sobre el total del personal i discriminat per tipus d’activitat desenvolupada; Es mesuren les organitzacions humanitàries a les quals donen suport (econòmic, professional, logístic, etc.); Es mesura la quantitat econòmica en donatius per part de l’organització a associacions humanitàries, de caràcter benèfic, social, etc.