• Accessibilitat als serveis /
  • Orientació a l'Usuari
  • Accessibilitat als serveis

    Les polítiques en matèria d’accessibilitat en l’àmbit de la salut són necessàries per garantir el dret de tothom, en condicions igualitàries i de no discriminació, a la salut. Pren especial rellevància considerar les necessitats d’usuaris d’especial protecció (dones embarassades, infants, gent gran i persones amb discapacitat) i adoptar polítiques i programes per a donar-hi resposta.

Acció

  • Orientació a l'Usuari
  • Accessibilitat als serveis

Gestió de la diversitat i no discriminació

Per satisfer les necessitats específiques dels usuaris i garantir la no-discriminació per raons ètniques, culturals, de gènere, per condicions socio-econòmiques o creences, l’organització ha de dotar-se de procediments específics i integrar aquests conceptes i continguts en el codi ètic i, si escau, en polítiques concretes.

En aquest sentit, i pel que fa al procediment, s’ha de determinar les habilitats i capacitats específiques de les persones encarregades de l’atenció als clients d’edat avançada o amb discapacitat sensorial, de consciència, cognitius o amb alteracions del comportament. Aquestes atribucions s’han de revisar periòdicament i a instàncies dels professionals en el cas que mostrin la seva disconformitat. Els usuaris tenen l’opció d’escollir el professional que els ha d’assistir.

L’organització també ha d’establir els procediments necessaris pel maneig d’usuaris d’especial protecció (infants, dones embarassades, gent gran, persones amb discapacitat, etc) així com per la seva assistència i tractament. Ha de disposar, a més, de procediments per protegir els usuaris en els casos de violència domèstica, de gènere o altres.

Cal preveure l’adaptació dels horaris de l’organització en funció de les necessitats col.lectives dels seus usuaris (entre d’altres, oferir assistència ambulatoria també a les tardes, especialment en especialitats pediàtriques) i planificar dietes ajustades a l’edat, cultura, preferències dietètiques i a les necessitats avaluades individualment.

Es pot incorporar la figura del mediador intercultural per a millorar la comunicació entre professionals i usuaris d’origen cultural divers.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar, 10. Reducció de les desigualtats
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

216 (3b-01-E-05-Q)

217 (3b-01-E-06-Q)

218 (3b-01-E-07-Q)

219 (3b-01-E-08-Q)

427 (4c-04-D-07-E)

568 (5d-01-D-01-Q)

568 (5d-01-D-03-E)

621 (5d-03-E-03-E)

645 (5d-03-D-14-Q)

647 (5d-03-D-16-Q)

648 (5d-03-D-17-E)

658 (5d-03-D-27-E)

820 (5d-10-E-02-E)

Indicadors

1011 (6a-01-01-02-E)

Percepció del client respecte al grau d’accessibilitat als serveis.