• Entorn Ambiental /
  • Residus i economia circular
  • Residus i economia circular

    A la xarxa sanitària de Catalunya es generen diariament més de 96 tones de residus hospitalaris. Tot i què en aquest àmbit la generació de residus especials és rellevant, s’estima que prop del 50% dels residus d’un centre sanitari són residus assimilables a urbans, com cartró i paper, material d’oficina, jardineria i altres, i la major part d’ells es podria reutilitzar o reciclar. Aquest fet, i en línia amb les últimes tendències relacionades amb l’economia circular, presenta per al sector grans reptes i oportunitats.
    Per altra banda, en un context socioeconòmic com l’actual, no actuar contra el malbaratament alimentari i destinar com a residus aliments de qualitat, segurs, i saludables té un elevat cost econòmic, social i ambiental.

Acció

  • Entorn Ambiental
  • Residus i economia circular

Gestió de residus

L’organització ha de disposar de procediments per a la gestió de residus que han d’incloure la definició dels circuits interns contemplant els sistemes de manipulació, separació, classificació, trasllat i evacuació, assegurant també que s’incorporen aquests aspectes a la unitat funcional de neteja.

Els procediments hauràn d’incorporar aspectes relacionats amb la manipulació segura de residus perillosos i radioactius, i s’haurà de comptar amb un Pla de gestió intracentre de residus sanitaris.
S’assegurarà durant totes aquestes actuacions la correcta separació dels residus per tipologia i fase i s’hauran d’implantar mètodes, com per exemple auditories internes, avaluacions periòdiques o simulacres ambientals per comprovar el seguiment de l’eficiència d’aquests processos.

Els procediments relacionats amb la gestió de residus hauran de ser coneguts per part del personal, i s’haurà d’avaluar el seu compliment. Així mateix, s’haurà de disposar de procediments davant d’accidents o emergències ambientals, així com d’un registre d’incidències i les accions correctores impulsades.

De manera general, s’haurà d’assegurar que es dona resposta en tot moment al marc normatiu vigent en aquest àmbit en relació a la gestió de residus, els objectius marc per avançar cap a una gestió eficient, les obligacions del productor de residus i les obligacions d’informació.

ODS Relacionats
12. Producció i consum responsables
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

389 (4c-02-D-10-Q)

458 (4c-06-E-01-E)

461 (4c-06-D-03-E)

463 (4c-06-D-05-Q)

464 (4c-06-D-06-Q)

465 (4c-06-R-01-Q)

903 (5d-15-D-03-E)

Indicadors

1284 (9c-02-13-01-E)

Nombre de quilos de residus classificats relacionats amb l’activitat.

1285 (9c-02-13-02-E)

Nombre d’incidències detectades durant els processos de gestió de tot tipus de residus.