• Entorn Ambiental /
  • Gestió ambiental
  • Gestió ambiental

    Estructurar la millora ambiental en la gestió dels centres sanitaris és, actualment, un aspecte clau que permet fer un més ús eficient dels recursos, augmentant la competitivitat i millorant la imatge de l’entitat davant de l’Administració i de la societat en general.

    Tots els centres sanitaris tenen, en major o menor grau, uns efectes ambientals que poden incidir sobre el medi. És per això que es fa necessari definir un Programa Ambiental, basat en el compromís de l’organització en aquest àmbit i que vagi un pas més enllà del compliment normatiu, i que sigui capaç d’implicar i fer partícips a totes els i les professionals que formen part de l’organització.

Acció

  • Entorn Ambiental
  • Gestió ambiental

Implementació d’un Sistema de Gestió Ambiental

Implementar i certificar de manera externa un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) en base als principals estàndards de referència, com la norma ISO 14001 o el sistema EMAS. Un SGA facilita el control de totes les activitats, serveis i productes que poden tenir algun efecte sobre el medi ambient, ajudant a gestionar, reduir o eliminar els impactes ambientals negatius que es generen.

Així mateix, disposar d’un SGA certificat acredita i posa en valor el compromís de l’entitat amb la protecció del medi ambient.

La certificació es pot anar fent extensiva de manera progressiva als diferents centres que gestioni l’organització.

ODS Relacionats
11. Ciutats i comunitats sostenibles
Nivell de compliment
Nivell Mitjà (M)
Estàndards acreditació
Indicadors

1101 (8a/b-02-01-02-Q)

Nombre de certificats mediambientals i d’altres referents de sostenibilitat.