• Entorn Ambiental /
  • Residus i economia circular
  • Residus i economia circular

    A la xarxa sanitària de Catalunya es generen diariament més de 96 tones de residus hospitalaris. Tot i què en aquest àmbit la generació de residus especials és rellevant, s’estima que prop del 50% dels residus d’un centre sanitari són residus assimilables a urbans, com cartró i paper, material d’oficina, jardineria i altres, i la major part d’ells es podria reutilitzar o reciclar. Aquest fet, i en línia amb les últimes tendències relacionades amb l’economia circular, presenta per al sector grans reptes i oportunitats.
    Per altra banda, en un context socioeconòmic com l’actual, no actuar contra el malbaratament alimentari i destinar com a residus aliments de qualitat, segurs, i saludables té un elevat cost econòmic, social i ambiental.

Acció

  • Entorn Ambiental
  • Residus i economia circular

Impuls de l’economia circular

L’organització haurà de disposar d’iniciatives per facilitar el reciclatge, la reutilització i la valorització de tot tipus de residus, avançant cap a una economia circular. En línia amb aquest compromís, s’hauran d’impulsar polítiques de sensibilització, compartint bones pràctiques en aquest àmbit a tot el personal, amb la finalitat d’assegurar l’eficiència d’aquests processos i la consecució dels objectius específics que defineixi l’entitat.

Així mateix, s’haurà d’assegurar que es dona resposta en tot moment al marc normatiu vigent, que incorpora entre d’altres aspectes la consideració en els procediments de contractació pública de l’ús de productes d’alta durabilitat, reutilitzables, reparables o de materials fàcilment reciclables i de productes fabricats amb materials procedents de residus o subproductes.

ODS Relacionats
12. Producció i consum responsables
Nivell de compliment
Nivell Avançat (A)
Estàndards acreditació

459 (4c-06-D-01-Q)

Indicadors

1103 (8a/b-02-01-04-E)

Percentatge de tot tipus de residus valoritzats.