• Lideratge i Bon Govern /
  • Transparència i diàleg amb els grups d'interès
  • Transparència i diàleg amb els grups d'interès

    La transparència, la comunicació i l’escolta activa han de ser uns elements clau a l’estratègia de sostenibilitat d’una organització. Seguint aquests principis, el compromís institucional amb la gestió ètica, responsable i sostenible haurà d’integrar aspectes relacionats amb la resposta a les necessitats i expectatives dels grups d’interès, i de manera especial aquelles qüestions relacionades amb les persones usuàries i els i les professionals que formen part de la nostra l’entitat.

Acció

  • Lideratge i Bon Govern
  • Transparència i diàleg amb els grups d'interès

Informe de sostenibilitat

Elaborar un Informe de Sostenibilitat en base als principals estàndars de referència en aquest àmbit, i que doni resposta al marc normatiu sobre reporting en matèria de sostenibilitat, el qual contempla la Directiva Europea d’Informes de Sostenibilitat Corporativa (CSRD), que modificarà la Directiva d’Informes No Financers (NFRD) existent, i de la qual es deriva l’actual Llei 11/2018.

En aquest context, entre d’altres, les organitzacions que compleixin dos dels següents tres criteris, que són tenir un volum de negocis net de més de 40M€, actius de balanç superiors als 20M€, o tenir més de 250 persones treballadores, hauran d’elaborar un Informe de Sostenibilitat, que inclogui informació sobre els riscos, objectius i les qüestions més rellevants en matèria de sostenibilitat, així com els impactes de l’organització sobre les persones i el medi ambient.

Aquest informe haurà d’estar a disposició pública i haurà de ser verificat per una entitat independent. Per altra banda, seria convenient que les entitats no obligades a elaborar un Informe de Sostenibilitat en resposta al marc normatiu elaboressin una Memòria de sostenibilitat, com a exercici de transparència i comunicació amb els seus grups d’interès.

ODS Relacionats
16. Pau, justícia i institucions sòlides
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació
Indicadors