• Compromís amb els professionals /
  • Desenvolupament professional i participació
  • Desenvolupament professional i participació

    Els i les professionals de la sanitat són els pilars determinants de la prestació de serveis de salut a la ciutadania, i alhora són els actors principals i agents clau de transformació del sistema de salut. En aquest sentit, l’organització ha de fomentar el seu desenvolupament competencial per a que gaudeixin d’alts nivells de formació, capacitació i professionalitat. Alhora, i per incrementar també el seu compromís amb la institució, l’entitat ha d’articular diferents mecanismes de participació per incorporar de manera sistemàtica la seva veu.

Acció

  • Compromís amb els professionals
  • Desenvolupament professional i participació

Integració d’objectius ASG en l’avaluació per objectius

L’organització pot anar introduint progressivament objectius ambientals, socials i de bon govern (ASG) en l’avaluació de l’acompliment, que permetin alinear els i les professionals amb la política i els compromisos assolits per l’entitat en matèria de sostenibilitat.

Es poden preveure objectius associats per exemple, a la reducció de consums de recursos naturals (aigua, energia), a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, a l’augment de programes de promoció de la salut per a la comunitat o a la reducció de la bretxa salarial, entre d’altes qüestions.

ODS Relacionats
8. Treball decent i creixement econòmic
Nivell de compliment
Nivell Avançat (A)
Estàndards acreditació
Indicadors
Recuros de referència