• Entorn Ambiental /
  • Residus i economia circular
  • Residus i economia circular

    A la xarxa sanitària de Catalunya es generen diariament més de 96 tones de residus hospitalaris. Tot i què en aquest àmbit la generació de residus especials és rellevant, s’estima que prop del 50% dels residus d’un centre sanitari són residus assimilables a urbans, com cartró i paper, material d’oficina, jardineria i altres, i la major part d’ells es podria reutilitzar o reciclar. Aquest fet, i en línia amb les últimes tendències relacionades amb l’economia circular, presenta per al sector grans reptes i oportunitats.
    Per altra banda, en un context socioeconòmic com l’actual, no actuar contra el malbaratament alimentari i destinar com a residus aliments de qualitat, segurs, i saludables té un elevat cost econòmic, social i ambiental.

Acció

  • Entorn Ambiental
  • Residus i economia circular

Lluita contra el malbaratament alimentari

Impulsar mesures per reduir el malbaratament alimentari, definint procediments per al control d’estocs i la seva rotació a la unitat funcional d’alimentació. Aquests procediments han d’incloure criteris de conservació i control de caducitats dels productes alimentaris, incloent les fases de recepció, emmagatzematge, rotació d’estocs, preparació i manipulació, cocció, emplatat i distribució, mantenint evidències i registres d’aquests controls realitzats, i s’haurà d’assegurar en tot moment que es dona resposta al marc normatiu vigent en relació a la reducció dels residus alimentaris.

Per altra banda, i en relació als excedents, la priorització de la seva destinació hauria de seguir la següent jerarquia, en base al que estableix la normativa de referència: donació d’aliments o transformació dels productes no utilitzats però que continuen sent aptes per al consum humà; alimentació animal i fabricació de pinsos; ús com a subproductes en un altre sector i en última instància, ja com a residus, reciclatge i, en particular, obtenció de compost per al seu ús als sòls i, quan no sigui possible, obtenció de combustibles.

S’haurà d’assegurar que la donació alimentària compleix amb els principis que en matèria de seguretat alimentària queden recollits en la legislació vigent.

ODS Relacionats
2. Fam zero, 12. Producció i consum responsables, 17. Aliances per a assolir els objectius
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

899 (5d-15-E-04-E)

902 (5d-15-D-02-E)

905 (5d-15-D-05-E)

Indicadors