• Compromís amb la comunitat /
  • Comunitat i Salut
  • Compromís amb la comunitat

    La salut i el benestar no es distribueixen d’una manera uniforme a tota la societat. La promoció de la salut física i emocional de la població requereix intervencions destinades a millorar la capacitació de les persones i les comunitats per incrementar el control sobre la seva pròpia salut. Cada vegada més els estudis se centren en les desigualtats socials prenent les condicions socioeconòmiques (l’educació, la situació i les condicions laborals, el nivell d’ingressos, l’accés a l’habitatge, etc) com a principals factors explicatius de les diferències observades en els resultats de la salut.

    L’impacte multidimensional i estructural del gènere requereix una incorporació transversal de la perspectiva de gènere i tenir en compte altres eixos de desigualtat (origen, edat, situació econòmica, etc) en tots els nivells d’intervenció.

Acció

  • Comunitat i Salut
  • Compromís amb la comunitat

Participació i adhesió a iniciatives multisectorials de promoció de la igualtat d’oportunitats en salut

Promoure la participació en iniciatives externes, associacions i fòrums de referència que serveixin de punt de trobada, d’intercanvi d’experiències i de vies de col·laboració amb organitzacions d’altres sectors per promoure l’estudi, la recerca i la implementació de pràctiques de promoció de la salut en totes les etapes de la vida fent especial ènfasi en els col.lectius en situació de vulnerabilitat i introduint la perspectiva de gènere.

La participació en aquestes iniciatives multisectorials ha d’ajudar a l’entitat a identificar noves oportunitats de millora, augmentant el seu impacte positiu en les persones i en la comunitat.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar, 5. Igualtat de genère, 10. Reducció de les desigualtats
Nivell de compliment
Nivell Avançat (A)
Estàndards acreditació
Indicadors