• Compromís amb els professionals /
  • Desenvolupament professional i participació
  • Desenvolupament professional i participació

    Els i les professionals de la sanitat són els pilars determinants de la prestació de serveis de salut a la ciutadania, i alhora són els actors principals i agents clau de transformació del sistema de salut. En aquest sentit, l’organització ha de fomentar el seu desenvolupament competencial per a que gaudeixin d’alts nivells de formació, capacitació i professionalitat. Alhora, i per incrementar també el seu compromís amb la institució, l’entitat ha d’articular diferents mecanismes de participació per incorporar de manera sistemàtica la seva veu.

Acció

  • Compromís amb els professionals
  • Desenvolupament professional i participació

Pla de comunicació interna

Elaborar, per part de la direcció executiva, un Pla de Comunicació, que inclogui el posicionament institucional i els missatges clau, per a la difusió de les línies estratègiques i dels objectius de l’organització. El Pla ha de garantir la comunicació descendent, tant per interlocutors propis com aliens; la comunicació ascendent, garantint l’oportuna reserva de confidencialitat i la comunicació horitzontal.

Cal contemplar el sistema de canals orals (sessions clíniques, xerrades…) i/o escrits, tant en suport paper (revista interna, pòsters…) com informàtic (correu electrònic, intranet, etc.) per afavorir la comunicació entre el personal així com els mecanismes necessaris per fer un ús correcte de les noves tecnologies de comunicació.

ODS Relacionats
8. Treball decent i creixement econòmic, 16. Pau, justícia i institucions sòlides
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

167 (2d-02-D-01-E

168 (2d-02-R-01-Q)

279 (3d-02-E-01-E)

280 (3d-02-E-02-E)

281 (3d-02-D-01-E)

282 (3d-02-D-02-Q)

Indicadors

S1-2

Processos de relació amb els i les professionals i els seus representants amb impacte actual o potencial cap a la plantilla.

S1-3

Canals dirigits als treballadors i als seus representants per a plantejar inquietuds.