• Compromís amb els professionals /
  • Desenvolupament professional i participació
  • Desenvolupament professional i participació

    Els i les professionals de la sanitat són els pilars determinants de la prestació de serveis de salut a la ciutadania, i alhora són els actors principals i agents clau de transformació del sistema de salut. En aquest sentit, l’organització ha de fomentar el seu desenvolupament competencial per a que gaudeixin d’alts nivells de formació, capacitació i professionalitat. Alhora, i per incrementar també el seu compromís amb la institució, l’entitat ha d’articular diferents mecanismes de participació per incorporar de manera sistemàtica la seva veu.

Acció

  • Compromís amb els professionals
  • Desenvolupament professional i participació

Pla de Formació del personal

Disposar d’un Pla de formació destinat a tot el personal, aprovat per la Direcció i amb un pressupost específic.

El Pla ha de comptar amb la participació de la Direcció i els diferents comandaments en la detecció de necessitats formatives del personal de la seva dependència. Ha de preveure tan la formació impartida per l’organització com els procediments- criteris d’accés i adjudicació de recursos- per facilitar que les persones de l’organització aprenguin d’altres organitzacions així com la difusió interna i la comunicació dels aprenentatges obtinguts.

El Pla inclou com a mínim la formació per a tot el personal, inclosos els residents, sobre qualitat, millora continua i seguretat dels pacients; sobre prevenció i actuació davant de potencials emergències; sobre prevenció i control de la infecció així com reanimació cardiopulmonar. Ha de contemplar també accions formatives específiques sobre humanització de l’assistència per tal de desplegar la cultura d’humanització entre els professionals.

Es recomanable també que inclogui continguts relacionats amb la sostenibilitat (gestió ambiental, igualtat d’oportunitats i no discriminació, compromís amb la comunitat, voluntariat, etc). El centre ha de vetllar per incloure, en les activitats formatives que se’n derivin, als estudiants que estiguin fent pràctiques en les seves instal.lacions.

El Pla ha de preveure l’avaluació, per part del personal de l’organització, del grau de satisfacció sobre cada curs realitzat així com la seva revisió periòdica d’acord amb l’evolució de l’entorn.

ODS Relacionats
8. Treball decent i creixement econòmic
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

142 (2a-03-E-01-Q)

143 (2a-03-E-02-Q)

146 (2a-03-D-02-Q)

150 (2a-03-D-06-Q)

151 (2a-03-R-01-Q)

223 (3b-01-D-02-Q)

229 (3b-01-D-08-Q)

203 (3b-01-R-01-E)

231 (3b-02-E-01-E)

233 (3b-02-E-03-E)

236 (3b-02-E-06-E)

237 (3b-02-E-07-E)

238 (3b-02-E-08-E)

239 (3b-02-E-09-E)

240 (3b-02-E-10-Q)

241 (3b-02-E-11-Q)

242 (3b-02-E-12-Q)

243 (3b-02-E-13-E)

245 (3b-02-D-01-E)

246 (3b-02-D-02-E)

248 (3b-02-D-04-E)

249 (3b-02-D-05-E)

250 (3b-02-R-01-E)

252 (3b-02-R-03-E)

485 (4d-01-D-03-E)

Indicadors

1044 (7a-01-01-05-Q)

Es mesura el grau de cobertura de les expectatives del personal respecte al seu lloc de treball

1045 (7a-01-01-06-Q)

Es mesura el grau de cobertura de les expectatives del personal respecte a les relacions amb l’organització

1046 (7a-01-01-07-Q)

Es mesura el grau de cobertura de les expectatives del personal respecte a l’organització del treball en general

1049 (7a-01-01-10-Q)

Es mesura el grau de cobertura de les expectatives del personal respecte a les oportunitats de promoció professional.