• Ètica i Bon Govern /
  • Lideratge i Bon Govern
  • Ètica i Bon Govern

    Quan es parla de l’ètica en la gestió sanitària es pretén anar un pas més enllà del que tradicionalment ha estat l’ètica mèdica, i es vol orientar a les institucions sanitàries cap a nou marc de reflexió moral, contemplant els principis que han de motivar la seva actuació i els valors que guiarán el seu comportament.

    L’ètica impulsa una autoregulació de les conductes i una aplicació justa de les normes, tenint una especial rellevància a l’àmbit de la gestió sanitària, on s’ha de tractar de conjugar eficiència, justícia i equitat.

    En aquest mateix àmbit, el bon govern es pot resumir com un conjunt de principis, valors, normes i bones pràctiques que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs, càrrecs directius i la resta de treballadors del sector públic, amb l’objectiu que les administracions funcionin amb la màxima transparència i ètica pública i que els serveis que es prestin siguin de qualitat, eficients i útils per a les persones.

Acció

  • Lideratge i Bon Govern
  • Ètica i Bon Govern

Pla de mesures antifrau, política anticorrupció i conflictes d’interès

Elaborar un Pla de mesures antifrau, que integri els aspectes relatius a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interès. En aquest marc, s’haurà de disposar d’una declaració, al més alt nivell i que podrà estar integrada en el codi ètic, de compromís amb la lluita contra el frau i s’haurà de portar a terme una avaluació del risc específic en aquest àmbit, valorant el seu impacte i probabilitat d’ocurrència.

També s’haurà de facilitar un canal de denúncies, que doni resposta en tot moment a la normativa relativa a la protecció dels alertadors. Així mateix, s’haurà de disposar d’un procediment per abordar situacions on puguin tenir lloc possibles conflictes d’interès i s’haurà de cumplimentar una declaració d’absència de conflicte d’interès en aquelles posicions on es valori un risc associat en aquest aspecte.

Els líders i altres persones de l’organització han de rebre formació en aspectes relacionats amb el frau, la corrupció i els conflictes d’interès, en especials aquelles posicions en les que es valori un risc més elevat associat a aquests àmbits.

L’elaboració d’un Pla antifrau serà obligatori per les entitats que participin en l’execució de mesures emmarcades en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Per altra banda, i en relació a les donacions, com donacions patrimonials, aportacions sense cost de la indústria i altres grups d’interès del sector, s’haurà de disposar d’un procediment per garantir que els fons siguin correctament identificats i assignats.

ODS Relacionats
16. Pau, justícia i institucions sòlides
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

357 (4b-01-E-05-Q)

Indicadors

G2-5

Formació contra la corrupció i el suborn