• Orientació a l'Usuari /
  • Qualitat i excel.lència
  • Qualitat i excel.lència

    La qualitat és un element estratègic en el qual es fonamenten els sistemes sanitaris actuals cercant la millora contínua i l’excel·lència. En aquest sentit, l’organització ha de dotar-se d’un Sistema de gestió de la qualitat com a element bàsic i estratègic.

    En aquest sentit, l’opinió dels usuaris, professionals i altres grups d’interès així com el coneixement de les seves expectatives és una eina de millora imprescindible en les organitzacions que cerquen l’excel·lència i avançar cap a la humanització de l’assistència. En el marc d’aquest sistema, cal establir també mecanismes que garanteixin la confidencialitat de les dades i de la informació clínica dels usuaris.

Acció

  • Orientació a l'Usuari
  • Qualitat i excel.lència

Pla de Qualitat i Seguretat del Pacient

L’organització ha d’elaborar un Pla de Qualitat i Seguretat del Pacient que s’ha d’incorporar al Pla estratègic de l’organització i ha de ser coherent amb la seva missió. La direcció executiva ha d’assumir la direcció del pla i participar activament en els seus òrgans de gestió, així com en la planificació i el desenvolupament del programa de gestió i millora de la qualitat.

El pla de qualitat i seguretat del pacient identifica oportunitats de millora i estableix la priorització de les actuacions, incloent els resultats esperats com a conseqüència d’aquestes actuacions. Ha d’establir els plans d’acció a realitzar per millorar de forma concreta, temporalitzada i amb identificació de les persones responsables.

Els participants en l’elaboració del Pla han de comptar amb formació i/o experiència en avaluació de qualitat o en gestió de les organitzacions.

El pla estableix els indicadors clau per monitoritzar-ne el seguiment i compta amb un òrgan responsable per a la seva coordinació. Ha de ser conegut pel personal de l’organització i els seus grups d’interès.

El Pla i les línies estratègiques en relació a la seguretat del pacient s’han de revisar i actualitzar periòdicament en funció de l’evolució de l’entorn, de la seva efectivitat o de noves prioritats.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

1b-05-E-02-E;

1b-05-E-09-E;

1b-05-E-10-E;

1b-05-E-11-E;

1b-05-E-12-E;

1b-05-E-13-E;

1b-05-D-01-E;

1b-05-D-02-E;

1b-05-D-03-E;

1b-05-D-04-Q;

1b-05-R-01-E;

1b-05-R-02-E;

1b-05-R-03-E

Indicadors

6a-01-01-04-E

Percepció del client respecte al temps de resposta per rebre les diverses prestacions.

6a-01-01-05-E

Percepció del client respecte a la continuïtat assistencial dels serveis rebuts.

6a-01-01-06-E

Grau de confiança percebuda pel client sobre els serveis rebuts.

6a-01-01-07-Q

Grau de seguretat que percep el client sobre el sistema i els serveis.

9a-01-01-01-E

Grau de compliment dels objectius fixats del Pla de qualitat i seguretat del pacient

9a-01-02-01-E

Nombre d’objectius de qualitat aconseguits sobre el total previst

Recuros de referència