• Compromís amb els professionals /
  • Disseny i estructura de l'organització
  • Disseny i estructura de l'organització

    Les persones constitueixen el bé més valuós de l’organització. L’estructura i l’organització del treball, les condicions de treball i la política de recursos humans són aspectes indispensables a gestionar per part de la Direcció per poder donar una atenció sanitària de qualitat.

Acció

  • Compromís amb els professionals
  • Disseny i estructura de l'organització

Pla de Recursos Humans

Disposar d’un Pla de Recursos Humans elaborat amb la participació dels líders, aprovat per la direcció executiva, vigent i que inclou la normativa de funcionament intern del personal de l’organització.

El Pla determina els recursos humans necessaris per al desenvolupament de l’activitat de l’organització així com els criteris utilitzats pel seu ajust i revisió periòdica. Inclou la descripció dels llocs de treball, les funcions i responsabilitats, incloent les de l’àmbit de la salut laboral.

El Pla ha d’establir garanties d’igualtat d’oportunitats per incorporar-se o promocionar-se a l’organització, d’acord amb un criteri o perfil establert.

ODS Relacionats
8. Treball decent i creixement econòmic
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

169 (3a-01-E-01-E)

170 (3a-01-E-02-E)

175 (3a-01-E-07-Q)

176 (3a-01-E-08-Q)

181 (3a-01-E/D-13-E)

182 (3a-01-E-14-Q)

189 (3a-01-R-01-E)

191 (3a-01-R-03-Q)

209 (3a-03-D-02-Q)

Indicadors

1063 (7b-01-01-01-E)

Es calculen els recursos humans necessaris i es mesuren els existents