• Compromís amb els professionals /
  • Igualtat d'oportunitats i gestió de la diversitat
  • Igualtat d'oportunitats i gestió de la diversitat

    El sistema de salut de Catalunya s’ha anat feminitzant. El 75% dels professionals sanitaris són dones i avui més del 70% dels estudiants de les facultats són noies. En llocs de direcció o responsabilitat jeràrquica, en canvi, només el 25% són dones.

    La igualtat d’oportunitats entre homes i dones és un dret fonamental i la seva garantia segueix sent un dels reptes de les organitzacions, la qual cosa inclou llur obligació d’eliminar qualsevol tipus de discriminació, sigui directa o indirecta. A fi d’assegurar de manera efectiva la igualtat s’han de tenir en compte altres factors de discriminació múltiple prenent en consideració que la diversitat és una característica dels equips que integren les organitzacions sanitàries.

    Ens podem trobar amb diversitats d’origen, de gènere, d’orientació sexual, cultural, religiosa i generacional. Així, cal crear les condicions i impulsar les mesures necessàries per crear un entorn de treball que garanteixi la igualtat d’oportunitats dirigida a combatre qualsevol tipus de discriminació, partint del compliment de les obligacions contemplades en la normativa d’aplicació.

Acció

  • Compromís amb els professionals
  • Igualtat d'oportunitats i gestió de la diversitat

Pla d’igualtat

El Pla d’igualtat és l’instrument per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a les organitzacions. Les organitzacions de 50 o més persones treballadores estan obligades a tenir el seu pla d’igualtat aprovat i inscrit en el Registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat (REGCON), d’acord amb la normativa vigent d’aplicació.

El Pla d’igualtat constitueix un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer una diagnosi de situació que s’ha de referir almenys a les següents matèries: procés de selecció i contractació, classificació professional, formació, promoció professional, condicions de treball inclosa una auditoria salarial, exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral, infrarepresentació femenina, retribucions i prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

En relació a cadascuna d’aquestes matèries, el Pla ha de fixar els objectius a assolir, les estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

ODS Relacionats
5. Igualtat de genère, 8. Treball decent i creixement econòmic
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

293 (3e-02-E-04-E)

Indicadors

S1-1

Polítiques dirigides a la plantilla