• Entorn Ambiental /
  • Gestió ambiental
  • Gestió ambiental

    Estructurar la millora ambiental en la gestió dels centres sanitaris és, actualment, un aspecte clau que permet fer un més ús eficient dels recursos, augmentant la competitivitat i millorant la imatge de l’entitat davant de l’Administració i de la societat en general.

    Tots els centres sanitaris tenen, en major o menor grau, uns efectes ambientals que poden incidir sobre el medi. És per això que es fa necessari definir un Programa Ambiental, basat en el compromís de l’organització en aquest àmbit i que vagi un pas més enllà del compliment normatiu, i que sigui capaç d’implicar i fer partícips a totes els i les professionals que formen part de l’organització.

Acció

  • Entorn Ambiental
  • Gestió ambiental

Política ambiental

L’organització ha de plasmar el seu compromís amb la protecció de l’entorn definint i mantenint una Política ambiental. Aquesta política ha d’incloure el compromís de reduir els impactes ambientals de l’organització, fent un ús eficient dels recursos, implicant-se de manera activa en la lluita contra el canvi climàtic i gestionant de manera responsable els residus, apostant per l’economia circular.

Aquesta política, que pot estar inclosa a la Política de sostenibilitat, haurà de ser coneguda per totes les persones que treballen per l’organització i en nom d’aquesta, i haurà d’estar a disposició pública.

ODS Relacionats
11. Ciutats i comunitats sostenibles
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació
Indicadors