• Accessibilitat als serveis /
 • Igualtat d'oportunitats i gestió de la diversitat /
 • Orientació a l'Usuari
 • Accessibilitat als serveis

  Les polítiques en matèria d’accessibilitat en l’àmbit de la salut són necessàries per garantir el dret de tothom, en condicions igualitàries i de no discriminació, a la salut. Pren especial rellevància considerar les necessitats d’usuaris d’especial protecció (dones embarassades, infants, gent gran i persones amb discapacitat) i adoptar polítiques i programes per a donar-hi resposta.

 • Igualtat d'oportunitats i gestió de la diversitat

  El sistema de salut de Catalunya s’ha anat feminitzant. El 75% dels professionals sanitaris són dones i avui més del 70% dels estudiants de les facultats són noies. En llocs de direcció o responsabilitat jeràrquica, en canvi, només el 25% són dones.

  La igualtat d’oportunitats entre homes i dones és un dret fonamental i la seva garantia segueix sent un dels reptes de les organitzacions, la qual cosa inclou llur obligació d’eliminar qualsevol tipus de discriminació, sigui directa o indirecta. A fi d’assegurar de manera efectiva la igualtat s’han de tenir en compte altres factors de discriminació múltiple prenent en consideració que la diversitat és una característica dels equips que integren les organitzacions sanitàries.

  Ens podem trobar amb diversitats d’origen, de gènere, d’orientació sexual, cultural, religiosa i generacional. Així, cal crear les condicions i impulsar les mesures necessàries per crear un entorn de treball que garanteixi la igualtat d’oportunitats dirigida a combatre qualsevol tipus de discriminació, partint del compliment de les obligacions contemplades en la normativa d’aplicació.

Acció

 • Orientació a l'Usuari
 • Accessibilitat als serveis
 • Igualtat d'oportunitats i gestió de la diversitat

Política de comunicació inclusiva

L’organització ha de definir i desenvolupar la Política de Comunicació, tant oral, com telefònica i informatitzada, relacionada directament amb l’assistència al malalt i d’acord amb el concepte de seguretat del pacient, desenvolupant actuacions relatives a aquesta política.

Cal garantir que es respecta la diversitat lingüística i es facilita la informació en diversos idiomes, que es faciliten intèrprets, la possibilitat d’accedir a la informació bàsica en llengües no oficials en les comunicacions adreçades a les persones nouvingudes i la utilització d’un llenguatge inclusiu.

Cal disposar també de recursos que facilitin l’accessibilitat a persones amb discapacitat sensorial a les instal.lacions i serveis de l’entitat i articular, si escau, mitjans de suport per a persones amb discapacitat visuial o auditiva.

Pel que fa a l’accessibilitat al web de l’organització, cal garantir el compliment de la normativa vigent per facilitar l’accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats físiques, sensorials o cognitives i del context tècnic d’ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de connexió).

En l’accés a les instal.lacions l’organització ha de disposar de sistemes d’ajuda a l’orientació al públic en general per identificar i localitzar les àrees en les que té accés i proveïr de plànols d’orientació visibles i de fàcil interpretació.

La Política de comunicació pot incloure un programa específic d’actuació- jornades de portes obertes, actes públics, etc- per difondre el coneixement de l’organització a la societat.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar, 10. Reducció de les desigualtats, 5. Igualtat de genère
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

47 (1b-05-E/D-08-E)

90 (1c-03-E-03-Q)

399 (4c-03-E-03-E)

404 (4c-03-D-04-E)

408 (4c-03-D-08-E)

409 (4c-03-D-09-E)

Indicadors

1012 (6a-01-01-03-Q)

Percepció de l’usuari sobre l’eficàcia dels sistemes de senyalització dins l’organització.