• Orientació a l'Usuari /
  • Participació ciutadana
  • Participació ciutadana

    El sistema de salut ha tingut des de sempre en l’acció de la participació ciutadana i el voluntariat una de les seves principals vàlues. En aquest sentit, esdevé imprescindible impulsar la participació de les persones i el seu entorn cuidador en el disseny, el seguiment i l’avaluació de plans i programes de salut per incorporar de forma efectiva la perspectiva de la ciutadania en la presa de decisions. La tasca de les persones voluntàries en els centres i serveis sanitaris afavoreix un clima més ric en relacions humanes, tant amb les persones ateses i el seu entorn com amb l’equip professional i el conjunt d’agents que hi estan implicats

Acció

  • Orientació a l'Usuari
  • Participació ciutadana

Política de participació ciutadana

Dissenyar una Política de participació ciutadana per a promoure que aquesta participació esdevingui una pràctica habitual incorporada a la dinàmica de funcionament habitual dels centres. Aquesta política ha de recollir els mecanismes de relació dels professionals amb els usuaris, que és el nivell nuclear de la participació ciutadana en la salut, així com altres mecanismes bàsics per a la participació de les persones al centre: mecanismes d’opinió i escolta activa, espais estables de participació, processos de consulta i deliberació amb els agents socials i fòrmules de col.laboració, entre elles, el voluntariat.

La Política també ha d’anar dirigida a impulsar i enfortir els mecanismes de participació de la ciutadania en el disseny, la implementació, l’avaluació i el seguiment de projectes i programes i en àmbits on l’experiència del pacient contribueixi a la millora de l’atenció a la salut.

Cal designar una o vàries persones responsables de liderar aquesta Política i la Direcció haurà de participar activament en la difusió, dins i fora del centre. Cal establir els seus mecanismes de revisió i actualització periòdica.

Pel que fa a la participació de l’usuari, la política ha de garantir explícitament el dret del pacient a la presa de decisions, a la intimitat i a la confidencialitat – previsions que s’han d’incloure tanmateix en el codi ètic- i l’organització ha de disposar de procediments específics per garantir la participació en la presa de decisions en les voluntats anticipades.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar, 16. Pau, justícia i institucions sòlides
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

66 (1c-01-E-06-E)

67 (1c-01-E-07-E)

68 (1c-01-E-08-E)

69 (1c-01-E-09-Q)

957 (5d-19-E-03-E)

966 (5d-19-E-12-E)

987 (5e-01-E-05-Q)

994 (5e-01-D-07-Q)

Indicadors
Recuros de referència