• Lideratge i Bon Govern /
  • Missió i compromís
  • Missió i compromís

    Quan una organització defineix el seu propòsit, així com la seva missió, visió i valors, ha de fer un exercici de reflexió estratègica, integrant quin és el valor que es vol aportar a la societat i a l’entorn. A les organitzacions del sector salut aquesta proposta de valor pot anar més enllà de l’impacte positiu sobre la salut i el benestar de les persones, i pot integrar el compromís de l’organització amb la gestió ètica, responsable i sostenible.

Acció

  • Lideratge i Bon Govern
  • Missió i compromís

Política i estratègia de sostenibilitat

Elaborar la Política de sostenibilitat de l’entitat, que detalli les bases del comportament socialment responsable i a partir de la qual es desenvolupi i implanti un programa de promoció de la sostenibilitat i la responsabilitat social, que haurà de comptar amb l’impuls, suport i participació de la direcció.

La Política de sostenibilitat podrà contemplar principis relacionats amb el bon govern i la gestió ètica, l’orientació a les persones usuàries, el model de gestió dels i les professionals, el compromís amb la comunitat o la protecció del medi ambient. Els principis contemplats en la Política de sostenibilitat s’hauran d’integrar de manera transversal en el Pla Estratègic, i podran ser desenvolupats per plans específics.

Partint d’aquesta base, els principis d’actuació de responsabilitat social s’hauran d’integrar dins l’organització i comunicar les activitats i iniciatives que es duguin a terme en aquest camp, tant al personal de l’organització com als grups d’interès externs. La política s’haurà d’avaluar periòdicament, actualitzant-se en cas de ser necessari en funció de l’evolució de l’entorn, de la seva efectivitat i de les noves prioritats.

ODS Relacionats
16. Pau, justícia i institucions sòlides
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

35 (1b-04-D-01-E)

37 (1b-04-D-03-E)

89 (1c-03-E-02-E)

92 (1c-03-D-01-E)

93 (1c-03-D-02-Q)

94 (1c-03-D-03-E)

95 (1c-03-R-01-Q)

Indicadors