• Ètica i Bon Govern /
  • Lideratge i Bon Govern
  • Ètica i Bon Govern

    Quan es parla de l’ètica en la gestió sanitària es pretén anar un pas més enllà del que tradicionalment ha estat l’ètica mèdica, i es vol orientar a les institucions sanitàries cap a nou marc de reflexió moral, contemplant els principis que han de motivar la seva actuació i els valors que guiarán el seu comportament.

    L’ètica impulsa una autoregulació de les conductes i una aplicació justa de les normes, tenint una especial rellevància a l’àmbit de la gestió sanitària, on s’ha de tractar de conjugar eficiència, justícia i equitat.

    En aquest mateix àmbit, el bon govern es pot resumir com un conjunt de principis, valors, normes i bones pràctiques que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs, càrrecs directius i la resta de treballadors del sector públic, amb l’objectiu que les administracions funcionin amb la màxima transparència i ètica pública i que els serveis que es prestin siguin de qualitat, eficients i útils per a les persones.

Acció

  • Lideratge i Bon Govern
  • Ètica i Bon Govern

Programa de compliance

Implementar un Programa de compliance, que tingui com a objectiu desenvolupar una cultura institucional de compliment i un model de gestió basats en el compromís ètic de l’organització amb el compliment de les normes legals i dels compromisos voluntàriament assumits.

Disposar d’un Programa de compliance suposa treballar proactivament per prevenir, anticipar i gestionar els riscos d’incompliment associats als processos de negoci, i s’ha de traduir en que de manera efectiva les persones de l’organització coneixen i observen de forma generalitzada les polítiques i els procediments que s’emmarquen en aquest sistema en el desenvolupament de la seva activitat i en la seva relació amb els grups d’interès.

Es podrà valorar la certificació del Sistema de Compliance amb alguna norma de referència, una vegada el sistema s’hagi implantat i estigui madur.

ODS Relacionats
16. Pau, justícia i institucions sòlides
Nivell de compliment
Nivell Mitjà (M)
Estàndards acreditació
Indicadors