• Entorn Ambiental /
  • Gestió ambiental
  • Gestió ambiental

    Estructurar la millora ambiental en la gestió dels centres sanitaris és, actualment, un aspecte clau que permet fer un més ús eficient dels recursos, augmentant la competitivitat i millorant la imatge de l’entitat davant de l’Administració i de la societat en general.

    Tots els centres sanitaris tenen, en major o menor grau, uns efectes ambientals que poden incidir sobre el medi. És per això que es fa necessari definir un Programa Ambiental, basat en el compromís de l’organització en aquest àmbit i que vagi un pas més enllà del compliment normatiu, i que sigui capaç d’implicar i fer partícips a totes els i les professionals que formen part de l’organització.

Acció

  • Entorn Ambiental
  • Gestió ambiental

Programa de gestió ambiental

L’organitació ha d’elaborar un programa de millora del medi ambient, coherent amb la seva Política ambiental i que vagi més enllà del compliment del marc normatiu vigent. Aquest programa, que s’haurà de basar en la gestió i reducció dels impactes ambientals més significatius de l’organització (com poden ser el consum d’energia i aigua, la generació de residus o les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle) haurà de ser aprovat per la direcció executiva, disposarà d’una persona responsable de les accions i d’un cronograma anual.

Així mateix, també s’hauran d’identificar i avaluar els riscos ambientals associats a l’activitat de l’organització, que poden estar relacionats amb algun episodi contaminant o amb la gestió dels residus perillosos, identificant les mesures preventives i correctores necessàries per a la seva gestió, i constituint una garantía financiera en el cas que així es determini en el marc d’aplicació de la Llei 11/2014, de responsabilitat mediambiental.

És important que la direcció i els líders s’impliquin en la definició del programa i del seus objectius, participant també en la seva implementació, analitzant els resultats aconseguits i fent-ne difusió d’aquests. Per tal d’avaluar l’eficàcia del programa, s’haurà de disposar de sistemes d’avaluació de gestió ambiental, com per exemple indicadors, auditories, etc.

ODS Relacionats
11. Ciutats i comunitats sostenibles
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

88 (1c-03-E-01-E)

92 (1c-03-D-01-E)

93 (1c-03-D-02-Q)

296 (3e-02-D-01-Q)

297 (3e-02-D-02-Q)

392 (4c-02-D-13-Q)

Indicadors

1112 (8a/b-02-01-13-Q)

Nombre de campanyes d’estalvi de recursos naturals i altres relacionades amb la millora del medi ambient.

Recuros de referència