• Compromís amb la comunitat /
  • Comunitat i Salut
  • Compromís amb la comunitat

    La salut i el benestar no es distribueixen d’una manera uniforme a tota la societat. La promoció de la salut física i emocional de la població requereix intervencions destinades a millorar la capacitació de les persones i les comunitats per incrementar el control sobre la seva pròpia salut. Cada vegada més els estudis se centren en les desigualtats socials prenent les condicions socioeconòmiques (l’educació, la situació i les condicions laborals, el nivell d’ingressos, l’accés a l’habitatge, etc) com a principals factors explicatius de les diferències observades en els resultats de la salut.

    L’impacte multidimensional i estructural del gènere requereix una incorporació transversal de la perspectiva de gènere i tenir en compte altres eixos de desigualtat (origen, edat, situació econòmica, etc) en tots els nivells d’intervenció.

Acció

  • Comunitat i Salut
  • Compromís amb la comunitat

Programa de Promoció de la Salut i foment d’hàbits saludables

Implantar un programa per a la promoció de la salut i la promoció d’hàbits saludables dirigit a la comunitat en el marc de la Política de Promoció de la Salut.

En el programa hi ha de constar: persona responsable, cronograma, dotació de recursos materials i humans i la seva vigència. Pot constar, entre d’altres, d’una sèrie d’activitats de formació i sensibilització per a la salut i de foment d’hàbits saludables (qualitat de vida, educació per la salut, comportaments saludables, benestar emocional, etc).

Alhora el programa ha de contemplar un pla de col.laboració amb altres serveis, entitats socials i sector de la salut i la participació de l’organització en actes públics per a la promoció d’habits saludables.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar, 1. Fi de la pobresa
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

92 (1c-03-D-01-E)

93 (1c-03-D-02-Q)

97 (1c-04-E-02- E)

Indicadors

1086 (8a/b-01-01-01-E)

Nombre de conferències a escoles, centres socials i culturals ; Nombre de participacions en actes públics ; Nombre de jornades de portes obertes; Participació en associacions; Col.laboracions amb ajuntaments o amb administració pública

1099 (8a/b-01-06-01-Q)

Nombre d’activitats esportives, lúdiques, culturals patrocinades per l’organització.