• Orientació a l'Usuari /
  • Participació ciutadana
  • Participació ciutadana

    El sistema de salut ha tingut des de sempre en l’acció de la participació ciutadana i el voluntariat una de les seves principals vàlues. En aquest sentit, esdevé imprescindible impulsar la participació de les persones i el seu entorn cuidador en el disseny, el seguiment i l’avaluació de plans i programes de salut per incorporar de forma efectiva la perspectiva de la ciutadania en la presa de decisions. La tasca de les persones voluntàries en els centres i serveis sanitaris afavoreix un clima més ric en relacions humanes, tant amb les persones ateses i el seu entorn com amb l’equip professional i el conjunt d’agents que hi estan implicats

Acció

  • Orientació a l'Usuari
  • Participació ciutadana

Programa de voluntariat

L’organització ha d’elaborar un Programa de voluntariat per potenciar i enfortir l’activitat voluntària en el centre com a eina d’impuls a una atenció sanitària integral més propera. En aquest sentit, la Direcció l’ha de situar com a línia estratègica i potenciar-la com a valor afegit compartit amb els professionals.

El programa ha de contenir la normativa específica de funcionament i de delimitació d’atribucions i responsabilitats del personal voluntari.

També ha de comptar amb un referent de coordinació, un registre de persones voluntàries i la seva entitat de procedència, i d’un document on s’explicitin els seus drets i deures i els seus criteris d’actuació. Haurà de ser la pròpia organització la que gestioni i coordini la demanda de voluntariat.

És important en aquest aspecte conèixer la realitat del territori per tal d’establir aliances amb el teixit social i, a partir d’aquí, dissenyar i definir el model de programa, incloent-hi tots els agents implicats.

El programa ha d’especificar el procés que s’ha de seguir en el cas de la selecció de les persones voluntàries i del personal en formació i s’ha de garantir la seva revisió i actualització periòdica.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar, 16. Pau, justícia i institucions sòlides, 1. Fi de la pobresa
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

172 (3a-01-E-04-Q)

183 (3a-01-D-01-E)

184 (3a-01-D-02-Q)

185 (3a-01-D-03-Q)

190 (3a-01-R-02-Q)

207 (3a-03-E-05-Q)

Indicadors

1095 (8a/b-01-04-02-E)

Nombre de persones implicades en el programa i la seva dedicació en jornades completes, agrupades per activitat desenvolupada. Implicació en l’educació i la formació