• Compromís amb els professionals /
  • Igualtat d'oportunitats i gestió de la diversitat
  • Igualtat d'oportunitats i gestió de la diversitat

    El sistema de salut de Catalunya s’ha anat feminitzant. El 75% dels professionals sanitaris són dones i avui més del 70% dels estudiants de les facultats són noies. En llocs de direcció o responsabilitat jeràrquica, en canvi, només el 25% són dones.

    La igualtat d’oportunitats entre homes i dones és un dret fonamental i la seva garantia segueix sent un dels reptes de les organitzacions, la qual cosa inclou llur obligació d’eliminar qualsevol tipus de discriminació, sigui directa o indirecta. A fi d’assegurar de manera efectiva la igualtat s’han de tenir en compte altres factors de discriminació múltiple prenent en consideració que la diversitat és una característica dels equips que integren les organitzacions sanitàries.

    Ens podem trobar amb diversitats d’origen, de gènere, d’orientació sexual, cultural, religiosa i generacional. Així, cal crear les condicions i impulsar les mesures necessàries per crear un entorn de treball que garanteixi la igualtat d’oportunitats dirigida a combatre qualsevol tipus de discriminació, partint del compliment de les obligacions contemplades en la normativa d’aplicació.

Acció

  • Compromís amb els professionals
  • Igualtat d'oportunitats i gestió de la diversitat

Programa per fomentar la conciliació de la vida laboral i personal

Dissenyar un programa per propiciar una adequada conciliació entre la vida familiar i personal dels professionals.

Pren especial rellevància en el disseny d’aquest programa la gestió i estructura dels torns dels professionals sanitaris i la implicació dels comandaments en aquesta conciliació. En aquest sentit, en el programa s’ha d’incorporar aquelles accions – disseny de jornades, horaris d’entrada i sortida, formació, bossa d’hores, teletreball, cura de fills, etc- que millor responguin a les necessitats i expectatives del personal.

S’ha de mantenir un registre d’utilització i resultats de les accions definides. Almenys cada tres anys s’hauria d’actualitzar el programa en funció dels nivells de satisfacció i ús detectats.

ODS Relacionats
8. Treball decent i creixement econòmic
Nivell de compliment
Nivell Mitjà (M)
Estàndards acreditació

292 (3e-02-E-03-Q)

299 (3e-02-D-04-Q)

303 (3e-02-R-03-Q)

Indicadors

S1-13

Indicadors de conciliació de la vida laboral i familiar; percentatge de treballadors amb dret a gaudir d’excedències per motius familiars desagregat per gènere; percentatge de treballadors que han gaudit de baixa per motius familiars desagregat per gènere; taxa de reincorporació a la feina i retenció dels professionals que van agafar baixa per maternitat, paternitat i/o permís parental desagregat per gènere