• Compromís amb els professionals /
  • Igualtat d'oportunitats i gestió de la diversitat
  • Igualtat d'oportunitats i gestió de la diversitat

    El sistema de salut de Catalunya s’ha anat feminitzant. El 75% dels professionals sanitaris són dones i avui més del 70% dels estudiants de les facultats són noies. En llocs de direcció o responsabilitat jeràrquica, en canvi, només el 25% són dones.

    La igualtat d’oportunitats entre homes i dones és un dret fonamental i la seva garantia segueix sent un dels reptes de les organitzacions, la qual cosa inclou llur obligació d’eliminar qualsevol tipus de discriminació, sigui directa o indirecta. A fi d’assegurar de manera efectiva la igualtat s’han de tenir en compte altres factors de discriminació múltiple prenent en consideració que la diversitat és una característica dels equips que integren les organitzacions sanitàries.

    Ens podem trobar amb diversitats d’origen, de gènere, d’orientació sexual, cultural, religiosa i generacional. Així, cal crear les condicions i impulsar les mesures necessàries per crear un entorn de treball que garanteixi la igualtat d’oportunitats dirigida a combatre qualsevol tipus de discriminació, partint del compliment de les obligacions contemplades en la normativa d’aplicació.

Acció

  • Compromís amb els professionals
  • Igualtat d'oportunitats i gestió de la diversitat

Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de gènere

Disseny i aprovació per part de la Direcció d’un Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

El Protocol, obligatori per a totes les organitzacions, d’acord a la Llei 3/2007 d’igualtat efectiva entre dones i homes, ha de ser negociat amb la representació de les persones treballadores i ha d’incloure, a més de la definició del concepte d’assetjament i els seus diferents tipus, un procediment específic per a la seva prevenció i per donar resposta a qualsevol forma d’assetjament o discriminació dins de l’organització.

ODS Relacionats
5. Igualtat de genère, 8. Treball decent i creixement econòmic
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

300 (3e-02-D-05-Q)

304 (3e-02-R-04-Q)

Indicadors

1084 (7b-01-05-01-E)

Es mesuren els incidents i les denúncies contra la dignitat personal, l’abús de poder, l’assetjament, les agressions i altres problemàtiques.