• Compromís amb els professionals /
  • Igualtat d'oportunitats i gestió de la diversitat
  • Igualtat d'oportunitats i gestió de la diversitat

    El sistema de salut de Catalunya s’ha anat feminitzant. El 75% dels professionals sanitaris són dones i avui més del 70% dels estudiants de les facultats són noies. En llocs de direcció o responsabilitat jeràrquica, en canvi, només el 25% són dones.

    La igualtat d’oportunitats entre homes i dones és un dret fonamental i la seva garantia segueix sent un dels reptes de les organitzacions, la qual cosa inclou llur obligació d’eliminar qualsevol tipus de discriminació, sigui directa o indirecta. A fi d’assegurar de manera efectiva la igualtat s’han de tenir en compte altres factors de discriminació múltiple prenent en consideració que la diversitat és una característica dels equips que integren les organitzacions sanitàries.

    Ens podem trobar amb diversitats d’origen, de gènere, d’orientació sexual, cultural, religiosa i generacional. Així, cal crear les condicions i impulsar les mesures necessàries per crear un entorn de treball que garanteixi la igualtat d’oportunitats dirigida a combatre qualsevol tipus de discriminació, partint del compliment de les obligacions contemplades en la normativa d’aplicació.

Acció

  • Compromís amb els professionals
  • Igualtat d'oportunitats i gestió de la diversitat

Registre retributiu

Totes les organitzacions, independentment del seu tamany, estan obligades a tenir un registre retributiu que inclou els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’un valor igual, de tal manera que les persones treballadores hi puguin accedir, mitjançant la representació legal de les persones treballadores de l’empresa.

ODS Relacionats
5. Igualtat de genère, 8. Treball decent i creixement econòmic
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació
Indicadors

S1-16

Bretxa salarial entre homes i dones