• Ètica i Bon Govern /
  • Lideratge i Bon Govern
  • Ètica i Bon Govern

    Quan es parla de l’ètica en la gestió sanitària es pretén anar un pas més enllà del que tradicionalment ha estat l’ètica mèdica, i es vol orientar a les institucions sanitàries cap a nou marc de reflexió moral, contemplant els principis que han de motivar la seva actuació i els valors que guiarán el seu comportament.

    L’ètica impulsa una autoregulació de les conductes i una aplicació justa de les normes, tenint una especial rellevància a l’àmbit de la gestió sanitària, on s’ha de tractar de conjugar eficiència, justícia i equitat.

    En aquest mateix àmbit, el bon govern es pot resumir com un conjunt de principis, valors, normes i bones pràctiques que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs, càrrecs directius i la resta de treballadors del sector públic, amb l’objectiu que les administracions funcionin amb la màxima transparència i ètica pública i que els serveis que es prestin siguin de qualitat, eficients i útils per a les persones.

Acció

  • Lideratge i Bon Govern
  • Ètica i Bon Govern

Respecte als Drets Humans

L’organització ha de garantir el respecte als drets humans. Amb aquest fi, s’ha de dur a terme un control i seguiment del compliment dels mateixos en relació amb els i les professionals de l’entitat i amb altres persones que treballen en nom d’aquesta, així com amb els diferents col·lectius amb els què es relaciona, tenint especial rellevància l’atenció a les persones usuàries i el dret a la salut.

En aquest marc, s’haurà de disposar d’un compromís públic, i al més alt nivell, de respectar els drets humans, que podrà estar integrat en el Codi Ètic o en d’altres polítiques i documents de referència.

Per altra banda, s’haurà de disposar d’un procediment per identificar, prevenir, mitigar i retre comptes de com planteja l’organitació els seus possibles impactes sobre els drets humans en el marc de la seva activitat, i d’uns processos que permetin reparar, tant com sigui possible, les conseqüències negatives sobre els drets humans que s’hagin pogut provocar o contribuït a provocar per part de l’entitat.

ODS Relacionats
16. Pau, justícia i institucions sòlides
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació
Indicadors