• Compromís amb els professionals /
  • Salut, Benestar i Seguretat
  • Salut, Benestar i Seguretat

    La pandèmia SARS-COV-2 ha afectat plenament els professionals de la salut que han estat exposats a un nou risc biològic amb tots els efectes negatius que aquesta situació ha comportat per la seva salut física i també mental. En aquest sentit, ha pres encara més rellevància la valoració de la salut i la seguretat dels professionals sanitaris i el paper de lideratge que han de desenvolupar les organitzacions de salut en el desplegament d’aquest àmbit de salut, benestar i seguretat.

    Una organització promotora de salut és aquella que, a més de complir amb totes les mesures de seguretat i de prevenció de riscos laborals, es preocupa pel benestar dels seus treballadors, que són el seu principal actiu, i dona suport de manera activa a la política de promoció de la salut en l’entorn laboral i en la comunitat en la que treballa.

Acció

  • Compromís amb els professionals
  • Salut, Benestar i Seguretat

Seguiment del clima laboral

Periòdicament, és necessari dur a terme una avaluació del clima laboral per conèixer la percepció que tenen els professionals sobre l’organització i en relació a diferents aspectes relacionats amb la productivitat, el rendiment, el lideratge o la gestió de persones.

Cal analitzar els resultats i posar en marxa els mecanismes, estratègies i plans d’acció necessaris per a la seva millora continua alineats amb l’estratègia de l’organització.

L’avaluació -que es pot dur a terme mitjançant una enquesta dirigida a la plantilla- ha de permetre obtenir dades com a mínim per avaluar les matèries incorporades en els indicadors d’aquesta acció: expectatives, motivació, satisfacció, assoliment d’objectius, reconeixement, ambient de treball, càrrega de treball i conflictivitat laboral.

ODS Relacionats
8. Treball decent i creixement econòmic
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

5d-10-R-02-E;

3e-02-E-05-E

Indicadors

7a-01-01-02-E

Es mesura el grau de sentiment de pertinença a l’organització.

7a-01-01-08-Q

Es mesura el grau de cobertura de les expectatives econòmiques del personal.

7a-01-01-09-Q

Es mesura el grau de cobertura de les expectatives del personal respecte a les relacions interpersonals i interprofessionals

7a-01-01-12-E

Es mesura el grau de motivació percebut pel personal.

7a-01-01-13-E

Es mesura la percepció de participació en l’assoliment dels objectius institucionals i de la unitat funcional a la qual es pertany.

7a-01-01-14-E

Es mesura la percepció del grau de reconeixement de l’organització en relació amb el treball del personal.

7a-01-01-19-Q

Es mesura la percepció del personal respecte a l’ambient de treball.

7a-01-01-20-Q

Es mesura la percepció del personal respecte a la càrrega de treball.

7b-01-05-02-E

Es mesura la conflictivitat laboral.

Recuros de referència