• Entorn Ambiental /
  • Gestió ambiental
  • Gestió ambiental

    Estructurar la millora ambiental en la gestió dels centres sanitaris és, actualment, un aspecte clau que permet fer un més ús eficient dels recursos, augmentant la competitivitat i millorant la imatge de l’entitat davant de l’Administració i de la societat en general.

    Tots els centres sanitaris tenen, en major o menor grau, uns efectes ambientals que poden incidir sobre el medi. És per això que es fa necessari definir un Programa Ambiental, basat en el compromís de l’organització en aquest àmbit i que vagi un pas més enllà del compliment normatiu, i que sigui capaç d’implicar i fer partícips a totes els i les professionals que formen part de l’organització.

Acció

  • Entorn Ambiental
  • Gestió ambiental

Sensibilització ambiental

En línia amb el compromís ambiental de l’entitat, i en el marc del seu Programa ambiental, és important que l’organització defineixi uns criteris de sensibilització dirigits als i les professionals per a la reducció de l’impacte ecològic negatiu, fomentant l’ús eficient dels recursos naturals, la utilització d’energies renovables, el reciclatge i la correcta separació de residus, entre d’altres qüestions.

Les accions de sensibilització, que s’hauran de planificar de manera anual, es poden materialitzar en format de campanyes de comunicació internes, cartells informatius, accions formatives o elaboració d’algun manual de bones pràctiques. Així mateix, es podria considerar el disseny d’accions específiques dirigides a les persones usuàries i visitants del centre.

ODS Relacionats
4. Educació de qualitat, 11. Ciutats i comunitats sostenibles
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

290 (3e-02-E-01-E)

Indicadors
Recuros de referència