Filtre de selecció:

 • Àmbit

 • Subàmbit

Guia d’Estil d’Obertament per a Mitjans de Comunicació per comunicar sobre salut mental sense reproduir estigmes

Obertament, l’associació catalana per la lluita contra l’estigma en salut mental, ha publicat una Guia d’Estil per a Mitjans de Comunicació per comunicar sobre salut mental sense reproduir estigmes. La guia incorpora recomanacions i eines per abordar el suïcidi i les autolesions als mitjans de comunicació, una secció sobre interseccionalitat i salut mental, indicacions específiques per als diagnòstics que han assolit més rellevància als mitjans de comunicació, orientacions sobre l’ús d’imatges i peces d’àudio i vídeo en l’elaboració de notícies i informació referent a la creació d’històries al voltant de la salut mental en ficció, entre d’altres.

ODS Relacionats
10. Reducció de les desigualtats
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació
Indicadors
 • Lideratge i Bon Govern
 • Compra responsable

Procediment de compra de fàrmacs amb criteris de sostenibilitat

Incorporar criteris de sostenibilitat en el procediment de compra de fàrmacs que permetin considerar els danys potencials que un medicament pot generar en el medi ambient i en la salut humana abans de la seva compra i el seu ús.

A l’hora d’establir criteris de sostenibilitat és indispensable estar al corrent de la situació de la indústria farmacèutica en relació amb els seus impactes mediambientals, i involucrar a l’àrea de farmàcia per saber en quins productes s’ha de fer especial èmfasi, assegurant així que els criteris tenen un major impacte.

El coneixement sobre la situació actual ens permetrà determinar els principals reptes de la indústria farmacèutica, i articular criteris que ens ajudin a avançar a nivell global. A tall d’exemple una de les seves assignatures pendents, és el càlcul real dels seus impactes mediambientals, en aquest sentit, es pot incorporar com a criteri de sostenibilitat l’obligatorietat de proporcionar un informe amb el càlcul de la petjada de carboni, o un informe del càlcul aproximat de la quantitat d’ingredients actius (API) que acaben a l’aigua.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar, 12. Producció i consum responsables
Nivell de compliment
Nivell Avançat (A)
Estàndards acreditació
Indicadors
 • Compromís amb els professionals
 • Desenvolupament professional i participació

Pla de comunicació interna

Elaborar, per part de la direcció executiva, un Pla de Comunicació, que inclogui el posicionament institucional i els missatges clau, per a la difusió de les línies estratègiques i dels objectius de l’organització. El Pla ha de garantir la comunicació descendent, tant per interlocutors propis com aliens; la comunicació ascendent, garantint l’oportuna reserva de confidencialitat i la comunicació horitzontal.

Cal contemplar el sistema de canals orals (sessions clíniques, xerrades…) i/o escrits, tant en suport paper (revista interna, pòsters…) com informàtic (correu electrònic, intranet, etc.) per afavorir la comunicació entre el personal així com els mecanismes necessaris per fer un ús correcte de les noves tecnologies de comunicació.

ODS Relacionats
8. Treball decent i creixement econòmic, 16. Pau, justícia i institucions sòlides
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

167 (2d-02-D-01-E

168 (2d-02-R-01-Q)

279 (3d-02-E-01-E)

280 (3d-02-E-02-E)

281 (3d-02-D-01-E)

282 (3d-02-D-02-Q)

Indicadors

S1-2

Processos de relació amb els i les professionals i els seus representants amb impacte actual o potencial cap a la plantilla.

S1-3

Canals dirigits als treballadors i als seus representants per a plantejar inquietuds.

 • Comunitat i Salut
 • Compromís amb la comunitat

Participació i adhesió a iniciatives multisectorials de promoció de la igualtat d’oportunitats en salut

Promoure la participació en iniciatives externes, associacions i fòrums de referència que serveixin de punt de trobada, d’intercanvi d’experiències i de vies de col·laboració amb organitzacions d’altres sectors per promoure l’estudi, la recerca i la implementació de pràctiques de promoció de la salut en totes les etapes de la vida fent especial ènfasi en els col.lectius en situació de vulnerabilitat i introduint la perspectiva de gènere.

La participació en aquestes iniciatives multisectorials ha d’ajudar a l’entitat a identificar noves oportunitats de millora, augmentant el seu impacte positiu en les persones i en la comunitat.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar, 5. Igualtat de genère, 10. Reducció de les desigualtats
Nivell de compliment
Nivell Avançat (A)
Estàndards acreditació
Indicadors
 • Comunitat i Salut
 • Compromís amb la comunitat

Promoció de l’ocupació i l’economia local

En el marc del compromís amb el territori l’entitat pot emprendre mesures que afavoreixin la contractació de persones residents, la compra i contractació de proveïdors locals, especialment pimes, si és possible, així com establir un diàleg amb altres agents del territori per identificar necessitats específiques en aquest àmbit i explorar vies de col·laboració, especialment en territoris amb una elevada taxa d’atur o zones rurals.

En el marc d’aquesta col.laboració es pot participar en programes que facilitin la incorporació de joves al món laboral o col·laborar en programes de promoció de l’emprenedoria en temes de salut.

ODS Relacionats
8. Treball decent i creixement econòmic, 10. Reducció de les desigualtats
Nivell de compliment
Nivell Mitjà (M)
Estàndards acreditació
Indicadors

1090 (8a/b-01-03-01-E)

Es mesuren les contractacions de persones residents en la localitat o en un lloc pròxim.

 • Comunitat i Salut
 • Compromís amb la comunitat

Col·laboració amb la comunitat

L’organització s’hauria d’involucrar, en la mesura de les seves possibilitats, en l’organització i en el desenvolupament d’accions socials i solidàries, considerant de manera prioritària, el territori i la comunitat en la que opera.

Aquestes accions han d’estar alineades amb la seva visió estratègica i els valors de l’organització i s’ha de procurar la participació de les persones treballadores, a través de, entre d’altres, accions de voluntariat.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar
Nivell de compliment
Nivell Mitjà (M)
Estàndards acreditació
Indicadors

1094 (8a/b-01-04-01-Q)

Es mesura el percentatge de persones que col·laboren amb associacions de caràcter humanitari i activitats de cooperació sobre el total del personal i discriminat per tipus d’activitat desenvolupada; Es mesuren les organitzacions humanitàries a les quals donen suport (econòmic, professional, logístic, etc.); Es mesura la quantitat econòmica en donatius per part de l’organització a associacions humanitàries, de caràcter benèfic, social, etc.

 • Comunitat i Salut
 • Compromís amb la comunitat

Programa de Promoció de la Salut i foment d’hàbits saludables

Implantar un programa per a la promoció de la salut i la promoció d’hàbits saludables dirigit a la comunitat en el marc de la Política de Promoció de la Salut.

En el programa hi ha de constar: persona responsable, cronograma, dotació de recursos materials i humans i la seva vigència. Pot constar, entre d’altres, d’una sèrie d’activitats de formació i sensibilització per a la salut i de foment d’hàbits saludables (qualitat de vida, educació per la salut, comportaments saludables, benestar emocional, etc).

Alhora el programa ha de contemplar un pla de col.laboració amb altres serveis, entitats socials i sector de la salut i la participació de l’organització en actes públics per a la promoció d’habits saludables.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

92 (1c-03-D-01-E)

93 (1c-03-D-02-Q)

97 (1c-04-E-02- E)

Indicadors

1086 (8a/b-01-01-01-E)

Nombre de conferències a escoles, centres socials i culturals ; Nombre de participacions en actes públics ; Nombre de jornades de portes obertes; Participació en associacions; Col.laboracions amb ajuntaments o amb administració pública

1099 (8a/b-01-06-01-Q)

Nombre d’activitats esportives, lúdiques, culturals patrocinades per l’organització.

 • Comunitat i Salut
 • Compromís amb la comunitat

Política de Promoció de la Salut i foment d’habits saludables

L’organització ha de plasmar el seu compromís amb la societat en la qual s’integra establint una Política escrita de Promoció de la Salut i promoció d’habits saludables i que ha d’anar orientada a pacients, a familiars, professionals, comunitat i medi ambient.

La Política s’ha d’aprovar per la direcció executiva. És especialment rellevant en aquesta Política – pel que fa a la comunitat- prestar atenció a la criança saludable dels infants fins als tres anys i a la promoció d’un envelliment actiu i saludable sobretot en les persones en situació de vulnerabilitat.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

96 (1c-04-E-01-E)

100 (1c-04-D-01- E)

102 (1c-04-R-02 -Q)

Indicadors
Recuros de referència
 • Orientació a l'Usuari
 • Participació ciutadana

Programa de voluntariat

L’organització ha d’elaborar un Programa de voluntariat per potenciar i enfortir l’activitat voluntària en el centre com a eina d’impuls a una atenció sanitària integral més propera. En aquest sentit, la Direcció l’ha de situar com a línia estratègica i potenciar-la com a valor afegit compartit amb els professionals.

El programa ha de contenir la normativa específica de funcionament i de delimitació d’atribucions i responsabilitats del personal voluntari.

També ha de comptar amb un referent de coordinació, un registre de persones voluntàries i la seva entitat de procedència, i d’un document on s’explicitin els seus drets i deures i els seus criteris d’actuació. Haurà de ser la pròpia organització la que gestioni i coordini la demanda de voluntariat.

És important en aquest aspecte conèixer la realitat del territori per tal d’establir aliances amb el teixit social i, a partir d’aquí, dissenyar i definir el model de programa, incloent-hi tots els agents implicats.

El programa ha d’especificar el procés que s’ha de seguir en el cas de la selecció de les persones voluntàries i del personal en formació i s’ha de garantir la seva revisió i actualització periòdica.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar, 16. Pau, justícia i institucions sòlides
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

172 (3a-01-E-04-Q)

183 (3a-01-D-01-E)

184 (3a-01-D-02-Q)

185 (3a-01-D-03-Q)

190 (3a-01-R-02-Q)

207 (3a-03-E-05-Q)

Indicadors

1095 (8a/b-01-04-02-E)

Nombre de persones implicades en el programa i la seva dedicació en jornades completes, agrupades per activitat desenvolupada. Implicació en l’educació i la formació

 • Orientació a l'Usuari
 • Participació ciutadana

Política de participació ciutadana

Dissenyar una Política de participació ciutadana per a promoure que aquesta participació esdevingui una pràctica habitual incorporada a la dinàmica de funcionament habitual dels centres. Aquesta política ha de recollir els mecanismes de relació dels professionals amb els usuaris, que és el nivell nuclear de la participació ciutadana en la salut, així com altres mecanismes bàsics per a la participació de les persones al centre: mecanismes d’opinió i escolta activa, espais estables de participació, processos de consulta i deliberació amb els agents socials i fòrmules de col.laboració, entre elles, el voluntariat.

La Política també ha d’anar dirigida a impulsar i enfortir els mecanismes de participació de la ciutadania en el disseny, la implementació, l’avaluació i el seguiment de projectes i programes i en àmbits on l’experiència del pacient contribueixi a la millora de l’atenció a la salut.

Cal designar una o vàries persones responsables de liderar aquesta Política i la Direcció haurà de participar activament en la difusió, dins i fora del centre. Cal establir els seus mecanismes de revisió i actualització periòdica.

Pel que fa a la participació de l’usuari, la política ha de garantir explícitament el dret del pacient a la presa de decisions, a la intimitat i a la confidencialitat – previsions que s’han d’incloure tanmateix en el codi ètic- i l’organització ha de disposar de procediments específics per garantir la participació en la presa de decisions en les voluntats anticipades.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar, 16. Pau, justícia i institucions sòlides
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

66 (1c-01-E-06-E)

67 (1c-01-E-07-E)

68 (1c-01-E-08-E)

69 (1c-01-E-09-Q)

957 (5d-19-E-03-E)

966 (5d-19-E-12-E)

987 (5e-01-E-05-Q)

994 (5e-01-D-07-Q)

Indicadors
Recuros de referència