Filtre de selecció:

 • Àmbit

 • Subàmbit

 • Entorn Ambiental
 • Gestió ambiental

Farmàcia hospitalària amb criteris de sostenibilitat

La gestió de la farmàcia hospitalària ha experimentat una evolució important en les últimes dècades arreu del món, convertint-la en un dels elements clau de la gestió sanitària i amb una responsabilitat clínica creixent.
La seva gestió amb criteris de sostenibilitat es torna indispensable per liderar el procés de transformació de la pràctica en un servei clínic que millori la salut dels pacients tractats amb medicaments sense deixar de banda els impactes que aquesta pugui tenir en el desenvolupament sostenible.

ODS Relacionats
13. Acció pel clima
Nivell de compliment
Nivell Avançat (A)
Estàndards acreditació
Indicadors
 • Comunitat i Salut
 • Compromís amb la comunitat

Món local i salut

La salut de les persones està condicionada pels determinants socials i ambientals, més enllà dels biològics. En aquest sentit el paper dels ajuntaments i de l’administració pública local és vital per a afavorir entorns que respectin i fomentin la salut de la ciutadania des de l’impuls de polítiques socials.
Per poder articular polítiques socials amb impacte és indispensable disposar de dades que ens permetin identificar les necessitats i planificar-les des d’aquestes, articulant una gestió eficient dels recursos que maximitzi els resultats, creant entorns saludables que permetin guanyar salut a la població dels municipis.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar, 11. Ciutats i comunitats sostenibles, 16. Pau, justícia i institucions sòlides
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació
Indicadors
 • Compromís amb els professionals
 • Igualtat d'oportunitats i gestió de la diversitat

Pla LGTBIQ+

Segons l’establert a l’article 15 de la Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI, totes les empreses de més de 50 persones treballadores han de comptar des del dia 2 de març de 2024 amb un conjunt planificat de mesures i recursos per assolir la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI que inclogui un protocol d’actuació per a l’atenció de l’assetjament o la violència contra les persones LGTBI. Aquestes mesures han de ser pactades a través de la negociació col·lectiva i acordades amb la representació legal de les persones treballadores.

ODS Relacionats
5. Igualtat de genère, 8. Treball decent i creixement econòmic, 10. Reducció de les desigualtats
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació
Indicadors
 • Lideratge i Bon Govern
 • Compra responsable

Procediment de compra de fàrmacs amb criteris de sostenibilitat

Incorporar criteris de sostenibilitat en el procediment de compra de fàrmacs que permetin considerar els danys potencials que un medicament pot generar en el medi ambient i en la salut humana abans de la seva compra i el seu ús.

A l’hora d’establir criteris de sostenibilitat és indispensable estar al corrent de la situació de la indústria farmacèutica en relació amb els seus impactes mediambientals, i involucrar a l’àrea de farmàcia per saber en quins productes s’ha de fer especial èmfasi, assegurant així que els criteris tenen un major impacte.

El coneixement sobre la situació actual ens permetrà determinar els principals reptes de la indústria farmacèutica, i articular criteris que ens ajudin a avançar a nivell global. A tall d’exemple una de les seves assignatures pendents, és el càlcul real dels seus impactes mediambientals, en aquest sentit, es pot incorporar com a criteri de sostenibilitat l’obligatorietat de proporcionar un informe amb el càlcul de la petjada de carboni, o un informe del càlcul aproximat de la quantitat d’ingredients actius (API) que acaben a l’aigua.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar, 12. Producció i consum responsables
Nivell de compliment
Nivell Avançat (A)
Estàndards acreditació
Indicadors
 • Compromís amb els professionals
 • Desenvolupament professional i participació

Pla de comunicació interna

Elaborar, per part de la direcció executiva, un Pla de Comunicació, que inclogui el posicionament institucional i els missatges clau, per a la difusió de les línies estratègiques i dels objectius de l’organització. El Pla ha de garantir la comunicació descendent, tant per interlocutors propis com aliens; la comunicació ascendent, garantint l’oportuna reserva de confidencialitat i la comunicació horitzontal.

Cal contemplar el sistema de canals orals (sessions clíniques, xerrades…) i/o escrits, tant en suport paper (revista interna, pòsters…) com informàtic (correu electrònic, intranet, etc.) per afavorir la comunicació entre el personal així com els mecanismes necessaris per fer un ús correcte de les noves tecnologies de comunicació.

ODS Relacionats
8. Treball decent i creixement econòmic, 16. Pau, justícia i institucions sòlides
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

167 (2d-02-D-01-E

168 (2d-02-R-01-Q)

279 (3d-02-E-01-E)

280 (3d-02-E-02-E)

281 (3d-02-D-01-E)

282 (3d-02-D-02-Q)

Indicadors

S1-2

Processos de relació amb els i les professionals i els seus representants amb impacte actual o potencial cap a la plantilla.

S1-3

Canals dirigits als treballadors i als seus representants per a plantejar inquietuds.

 • Comunitat i Salut
 • Compromís amb la comunitat

Participació i adhesió a iniciatives multisectorials de promoció de la igualtat d’oportunitats en salut

Promoure la participació en iniciatives externes, associacions i fòrums de referència que serveixin de punt de trobada, d’intercanvi d’experiències i de vies de col·laboració amb organitzacions d’altres sectors per promoure l’estudi, la recerca i la implementació de pràctiques de promoció de la salut en totes les etapes de la vida fent especial ènfasi en els col.lectius en situació de vulnerabilitat i introduint la perspectiva de gènere.

La participació en aquestes iniciatives multisectorials ha d’ajudar a l’entitat a identificar noves oportunitats de millora, augmentant el seu impacte positiu en les persones i en la comunitat.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar, 5. Igualtat de genère, 10. Reducció de les desigualtats, 1. Fi de la pobresa
Nivell de compliment
Nivell Avançat (A)
Estàndards acreditació
Indicadors
 • Comunitat i Salut
 • Compromís amb la comunitat

Promoció de l’ocupació i l’economia local

En el marc del compromís amb el territori l’entitat pot emprendre mesures que afavoreixin la contractació de persones residents, la compra i contractació de proveïdors locals, especialment pimes, si és possible, així com establir un diàleg amb altres agents del territori per identificar necessitats específiques en aquest àmbit i explorar vies de col·laboració, especialment en territoris amb una elevada taxa d’atur o zones rurals.

En el marc d’aquesta col.laboració es pot participar en programes que facilitin la incorporació de joves al món laboral o col·laborar en programes de promoció de l’emprenedoria en temes de salut.

ODS Relacionats
8. Treball decent i creixement econòmic, 10. Reducció de les desigualtats
Nivell de compliment
Nivell Mitjà (M)
Estàndards acreditació
Indicadors

1090 (8a/b-01-03-01-E)

Es mesuren les contractacions de persones residents en la localitat o en un lloc pròxim.

 • Comunitat i Salut
 • Compromís amb la comunitat

Col·laboració amb la comunitat

L’organització s’hauria d’involucrar, en la mesura de les seves possibilitats, en l’organització i en el desenvolupament d’accions socials i solidàries, considerant de manera prioritària, el territori i la comunitat en la que opera.

Aquestes accions han d’estar alineades amb la seva visió estratègica i els valors de l’organització i s’ha de procurar la participació de les persones treballadores, a través de, entre d’altres, accions de voluntariat.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar, 1. Fi de la pobresa
Nivell de compliment
Nivell Mitjà (M)
Estàndards acreditació
Indicadors

1094 (8a/b-01-04-01-Q)

Es mesura el percentatge de persones que col·laboren amb associacions de caràcter humanitari i activitats de cooperació sobre el total del personal i discriminat per tipus d’activitat desenvolupada; Es mesuren les organitzacions humanitàries a les quals donen suport (econòmic, professional, logístic, etc.); Es mesura la quantitat econòmica en donatius per part de l’organització a associacions humanitàries, de caràcter benèfic, social, etc.

 • Comunitat i Salut
 • Compromís amb la comunitat

Programa de Promoció de la Salut i foment d’hàbits saludables

Implantar un programa per a la promoció de la salut i la promoció d’hàbits saludables dirigit a la comunitat en el marc de la Política de Promoció de la Salut.

En el programa hi ha de constar: persona responsable, cronograma, dotació de recursos materials i humans i la seva vigència. Pot constar, entre d’altres, d’una sèrie d’activitats de formació i sensibilització per a la salut i de foment d’hàbits saludables (qualitat de vida, educació per la salut, comportaments saludables, benestar emocional, etc).

Alhora el programa ha de contemplar un pla de col.laboració amb altres serveis, entitats socials i sector de la salut i la participació de l’organització en actes públics per a la promoció d’habits saludables.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar, 1. Fi de la pobresa
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

92 (1c-03-D-01-E)

93 (1c-03-D-02-Q)

97 (1c-04-E-02- E)

Indicadors

1086 (8a/b-01-01-01-E)

Nombre de conferències a escoles, centres socials i culturals ; Nombre de participacions en actes públics ; Nombre de jornades de portes obertes; Participació en associacions; Col.laboracions amb ajuntaments o amb administració pública

1099 (8a/b-01-06-01-Q)

Nombre d’activitats esportives, lúdiques, culturals patrocinades per l’organització.

 • Comunitat i Salut
 • Compromís amb la comunitat

Política de Promoció de la Salut i foment d’hàbits saludables

L’organització ha de plasmar el seu compromís amb la societat en la qual s’integra establint una Política escrita de Promoció de la Salut i promoció d’habits saludables i que ha d’anar orientada a pacients, a familiars, professionals, comunitat i medi ambient.

La Política s’ha d’aprovar per la direcció executiva. És especialment rellevant en aquesta Política – pel que fa a la comunitat- prestar atenció a la criança saludable dels infants fins als tres anys i a la promoció d’un envelliment actiu i saludable sobretot en les persones en situació de vulnerabilitat.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar, 1. Fi de la pobresa
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

96 (1c-04-E-01-E)

100 (1c-04-D-01- E)

102 (1c-04-R-02 -Q)

Indicadors
Recuros de referència