Passos a seguir

Comunicació i sensibilització

Redacció de l’Informe de sostenibilitat​

A través d’un Informe de sostenibilitat, les organitzacions comuniquen els seus resultats en sostenibilitat, que comprenen la dimensió ambiental, social i de governança. Aquests informes permeten que les organitzacions siguin més transparents respecte als riscos i les oportunitats en aquests àmbits, oferint als grups d’interès una major comprensió del seu acompliment, més enllà dels resultats econòmics i financers o de la mateixa activitat de l’entitat i dels seus resultats assistencials.​

​El marc normatiu sobre reporting, en matèria de sostenibilitat, contempla la Directiva Europea d’Informes de Sostenibilitat Corporativa (CSRD), que modifica la Directiva d’Informes No Financers (NFRD) existent, i de la qual es deriva la Llei 11/2018. En aquest context, hauran d’elaborar un Informe de sostenibilitat les organitzacions que compleixin dos d’aquests tres criteris: que tinguin un volum de negocis net de més de 40 M€, actius de balanç superiors als 20 M€ o que tinguin més de 250 persones treballadores. Aquest document haurà d’incloure informació sobre riscos, objectius i les qüestions més rellevants en matèria de sostenibilitat, així com els impactes de l’organització sobre les persones i el medi ambient. L’Informe de sostenibilitat estarà a disposició pública i haurà de ser verificat per una entitat independent.​

​Més enllà del marc normatiu en aquest àmbit, també es recomana que totes les organitzacions elaborin una Memòria de sostenibilitat adaptada a les seves característiques, com a exercici de transparència i comunicació amb els seus grups d’interès.​

L'apunt

Aquests són els estàndards internacionals i directrius per a l’elaboració d’Informes i Memòries de sostenibilitat:​

Trobareu més informació sobre aquesta qüestió, al cercador d’accions i recursos