Passos a seguir

Pas 4. Implementació, seguiment i avaluació

Desplegament del Pla de sostenibilitat​

Les accions del Pla de sostenibilitat s’hauran d’anar implementant segons la planificació establerta, sota el lideratge de les àrees referents i comptant amb els suports o col·laboracions necessàries que s’hagin definit durant l’elaboració del Pla. ​

​Durant la fase d’implementació, és important que es faci seguiment dels indicadors associats a cada acció, així com del grau d’assoliment dels objectius. Així mateix, és convenient identificar les evidències relacionades amb la implementació de l’acció i recopilar la informació més destacada, ja que serà útil per comunicar els resultats aconseguits, així com registrar el seu impacte positiu en l’entitat, en el seu entorn ambiental i en els grups d’interès amb els quals es relaciona. ​