Passos a seguir

Pas 1. Compromís

Elaboració del Codi Ètic​

El Codi Ètic és un document estratègic, que proporciona uns criteris clars i consensuats, els quals orienten la conducta de les persones que formen part de l’organització i que s’hi relacionen, definint uns principis bàsics de comportament. ​

​El Codi Ètic té com a objectiu promoure una actuació eficient, íntegra i transparent a l’entitat, en funció de la seva missió, visió i valors. Per tant, ha de ser conegut per totes les persones que treballen per a l’organització i la representen i s’ha de posar a disposició dels grups d’interès. Així mateix, ha de definir un canal per resoldre dubtes i suggeriments, així com per comunicar possibles situacions d’incompliment o conflicte amb els principis ètics contemplats com a marc de referència per a totes les persones de l’entitat en l’exercici de les seves funcions.

L'apunt

Et pot servir com a exemple el Codi Ètic del CSC

Trobareu més informació sobre aquesta qüestió, al cercador d’accions i recursos